Algemene voorwaarden

DOOR KENNISNAME OF TE KLIKKEN OP HET ‘AKKOORD’ VELD WANNEER DE DEELNEMER EEN INSCHRIJVING WENST AF TE RONDEN, AANVAARDT DE DEELNEMER DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN. KOPIE VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDT BEZORGD AAN DE KLANT PER E-MAIL.

1. Definities

  • Aanbod: Lessen, proeflessen, workshops, activiteiten gehouden op specifieke tijdstippen op de Locatie zoals beschreven op de Website.
  • Studio noXcuse: Studio noXcuse CommV, Wiedauwkaai 23h, 9000 Gent (België), Ondernemingsnummer: 0795.651.507, E-mailadres: tine@noxcuse.be.
  • Deelnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die ingaat op het Aanbod van Studio noXcuse als eindklant, hierbij inbegrepen alle deelnemers aan een activiteit (ongeacht of deze bij naam opgelijst worden of niet).
  • Locatie: de locatie waar het Aanbod geldt, zoals aangegeven op de Website(s) van Studio noXcuse.
  • Merk: noXcuse, een geregistreerd merk geëxploiteerd door Studio noXcuse.
  • Website: http://www.noxcuse.be/

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke inschrijving door de Deelnemer, elk Aanbod door Studio noXcuse en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Studio noXcuse en de Deelnemer.

2.2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden en alle noodzakelijke en nuttige informatie aan de Deelnemer beschikbaar gesteld. De Deelnemer kan uitsluitend ingaan op het Aanbod na aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

3. Aanbod

3.1. Het Aanbod is uitsluitend bestemd voor verkoop op het Belgisch grondgebied, tenzij dit uitdrukkelijk anders zou zijn vermeld.

3.2. Het Aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden diensten en producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door de Deelnemer mogelijk te maken.

3.3. Het Aanbod geldt uitsluitend zolang er plaats is. Het principe ‘first-to-subscribe’ geldt zoals discretionair beoordeeld door studio noXcuse op basis van het logboek.

4. Inschrijving

4.1. Inschrijvingen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

4.2. Inschrijvingen lopen via het online boekingssysteem Bueno, de algemene voorwaarden van Bueno kunnen hier gevonden worden.

4.3. Minderjarigen mogen zich niet zonder toestemming van ouder(s) en/of voogd zelfstandig bij studio noXcuse inschrijven. Ouder(s)/voogd, die de overeenkomst voor minderjarigen aangaan, zijn te allen tijde verantwoordelijk voor alle consequenties verbonden aan de inschrijving en algemene voorwaarden.

5. Herroepingsrecht

5.1. Inschrijvingen kunnen tot 14 dagen na dag van de inschrijving geannuleerd worden zonder opgave van redenen. Dit kan via een email naar tine@noxcuse.be, het modelformulier wordt toegezonden als bijlage bij de bevestigingsmail op het moment van inschrijving.

5.2. Indien de uitvoering van de dienst reeds gestart is, betaalt de consument de onderneming een bedrag dat evenredig is aan hetgeen reeds is geleverd op het moment dat de consument de onderneming ervan in kennis heeft gesteld dat hij zijn herroepingsrecht uitoefent, vergeleken met de volledige uitoefening van de overeenkomst.

6. Betaling

6.1. De betaling van de prijs vindt onmiddellijk plaats bij aankoop op de Bueno app.

6.2. Ingeval van een laattijdige betaling via andere middelen is vanaf de vervaldag zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd van 9% per jaar, onverminderd het recht van noXcuse om een administratieve boete van 250,00 EUR in rekening te brengen.

6.3. Betaling is definitief. Indien een deelnemer om welke reden dan ook niet langer les kan volgen, is er geen terugbetaling van het lesgeld onder welke vorm ook.

6.4. Lessen kunnen niet overgedragen worden naar een ander moment of volgend seizoen. Elke uitzondering hierop dient schriftelijk te gebeuren en houdt geen erkenning van enige rechten voor de deelnemer in.

6.5. Indien een deelnemer in gebreke blijft het lesgeld, dan wel andere in verband met de activiteiten van studio noXcuse verschuldigde bedragen, geheel of gedeeltelijk te betalen, is de studiohouder bevoegd de deelnemer van verdere lessen uit te sluiten en hem de toegang tot de studio noXcuse te ontzeggen. Dit laat de verplichting van de deelnemer om het volledige lesgeld te voldoen, onverlet.

7. De Dienst

7.1 Studio noXcuse is bevoegd om personen wegens wangedrag uit de les te verwijderen en blijvend de toegang tot de locatie te ontzeggen. Elke inbreuk op de huisregels vormt automatisch wangedrag.

7.2. Studio noXcuse mag een les annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig deelnemers, (langdurige) ziekte van een lesgever en andere overmacht.

7.3. Studio noXcuse behoudt zich het recht voor om ten alle tijde wijzigingen in de lestijden, huisregels en deze algemene voorwaarden aan te brengen.

7.4. De tarieven gelden slechts per semester. Studio noXcuse behoudt zich het recht voor de tarieven aan het begin van elk seizoen te wijzigen.

8. Aansprakelijkheid

8.1. De deelnemer vrijwaart studio noXcuse, directie en medewerkers voor iedere aansprakelijkheid voor schade welke een derde heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in de studio ten gevolge van het handelen of nalaten van de deelnemer.

8.2. Studio noXcuse kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen op enige parking of ruimten voorzien voor de deelnemers die gebruikmaken van de diensten van Studio noXcuse.

8.3. Studio noXcuse is in geen geval aansprakelijk voor schade of persoonlijk letsel ontstaan tijdens of ten gevolge van een les, open inloop, workshop, activiteit, etc. Studio noXcuse heeft een individuele ongevallenverzekering voor al haar actieve leden, deze is inbegrepen in het lesgeld. Het officiële formulier dient meteen na het ongeval ingevuld te worden. Deze individuele ongevallenverzekering vervangt in geen geval de verplichte ziekteverzekering in België.

8.4. In geen geval kan Studio noXcuse aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, zoals bv. schade, verlies of diesfstal van goederen, schade voor een gemiste kans, schade ten gevolge van autodiefstal, schade aan kledij, etc.

8.5. Indien de aansprakelijkheid van Studio noXcuse toch in aanmerking wordt genomen, zal, voor zover als toegelaten door het toepasselijke recht, de totale som waartoe Studio noXcuse maximaal gehouden is, beperkt zijn tot de door de deelnemer betaalde bedragen in het seizoen waarin het schadegeval zich voordoet.

8.6. Bovenstaande beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden voor zover dit mogelijk is onder het toepasselijk recht en zijn van toepassing ongeacht het aansprakelijkheidsregime met inbegrip van maar niet beperkt tot de contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, foutloze aansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor verborgen gebreken, en behalve in het geval van bedrog of een opzettelijke fout van Studio noXcuse.

8.7. Schade toegebracht aan de inventaris of het gebouw wordt op de betrokkene verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1. Het Aanbod van Studio noXcuse is beschermd middels intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht, databankrecht, naburige rechten en octrooien. De Klant verbindt zich ertoe de intellectuele eigendomsrechten van noXcuse te respecteren.

9.2. Verveelvoudiging, openbaarmaking, distributie, kopiëren of enig ander gebruik, anders dan in het kader van persoonlijk en niet-commercieel gebruik door de Deelnemer, zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio noXcuse niet toegestaan. Het is derhalve verboden om hetgeen tijdens de lessen is geleerd op enigerlei wijze commercieel aan te wenden. Bij overtreding van dit verbod is de cursist een vergoeding verschuldigd aan Studio noXcuse van €850,00 euro per overtreding, zonder afbreuk te doen aan het recht van Studio noXcuse op vergoeding van de werkelijk geleden schade.

9.3. De Deelnemer verstrekt aan Studio noXcuse de onvoorwaardelijke toestemming voor onbeperkte exploitatie en gebruik van bijdragen (zoals maar niet beperkt tot foto’s en video’s die worden gemaakt tijdens het event) via welke media en in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld in televisie- en/of radioprogramma’s, voor telecommunicatiediensten, websites, (mobiele) applicaties, internet-toepassingen, etc., dit wereldwijd en voor de duur van de bescherming van de (intellectuele) rechten die op deze bijdragen gelden, zonder betaling of andere tegenprestatie.

10. Privacy

De verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens via de reservatie is onderworpen aan het privacy beleid van studio noXcuse.

11. Website

11.1. Het gebruik van de Website gebeurt op uw eigen risico. Studio noXcuse kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke onjuistheden in de Website of links naar andere website en eventuele schade die daaruit kan voortvloeien.

11.2. Studio noXcuse is niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website, dit op voorwaarde dat studio noXcuse alle redelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen conform de stand der techniek.

11.3 Studio noXcuse is niet aansprakelijk voor schade door phishing, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten.

12. Klachtenregeling en geschillen

12.1. Nietigheid van één of meer bepalingen in deze voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In geval één of meer bepalingen nietig of niet toepasbaar zijn zullen deze vervangen worden door een of meer bepalingen met een gelijkwaardig effect.

12.2. Klanten kunnen klachten omtrent de geleverde diensten of enige andere klacht richten aan Studio noXcuse via het e-mail adres tine@noxcuse.be.

12.3. Op alle overeenkomsten tussen Studio noXcuse en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Bij geschillen zijn exclusief de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

13. Huisregels

Raadpleeg eerst je huisarts indien je gezondheid eventueel beperkingen of bijzonderheden met zich meebrengt. Meld bijzonderheden steeds aan de lesgever.

13.1 Algemeen

A. Deze huisregels worden zichtbaar in de studio uitgehangen en kunnen te allen tijde geraadpleegd worden door de Deelnemer.

B. De studio heeft het recht personen de toegang tot de studio te weigeren of uit te sluiten van deelname aan de lessen.

C. Alle deelnemers en bezoekers dienen gedurende hun verblijf in de studio zich te houden aan de algemene voorwaarden van de studio en de aanwijzingen, gegeven door de directie en/of de medewerkers, op te volgen.

D. De lessen beginnen stipt, kom op tijd. We raden aan om 15 minuten voor de starttijd aanwezig te zijn zodat je de tijd hebt om je om te kleden en andere voorbereidingen te treffen. We hebben een “5 minutes window”, dit wil zeggen dat je vijf minuten na de starttijd van de les niet meer binnen mag! Dit is een veiligheidsmaatregel, respecteer je docent en medestudenten en kom op tijd.

E. Je dient rekening te houden met de parkeerkalender van de Eskimofabriek. Je kan parkeren op de parking van de Eskimo met uitzondering van de dagen vermeld in de kalender (zie whiteboard in de inkom). Hou hiermee rekening in je vertrektijd, als de parking niet toegankelijk is kan je verderop parkeren en moet je dus even wandelen. Fietsers, parkeer je fiets op de daarvoor voorziene plaats.

F. Het is niet toegestaan introducés en/of bezoekers in de vorm van ‘kijkers’ mee te nemen naar je les of één van de andere lessen.

13.2 Kleding, schoenen en hygiëne

A. Je bent vrij in je kledingkeuze, zolang je rekening houdt met de fatsoensnormen. Lingerie of ondergoed als sportoutfit zijn niet toegestaan.

B. Voor het paaldansen heb je een kort shortje en tanktop/ sporttopje nodig. Zorg er ook voor dat boezem en billen voldoende bedekt zijn én blijven. Tijdens de opwarming is het slim om een legging te dragen, zeker in de winter zodat je lichaam goed warm kan worden.

C. Schoenen zijn niet toegelaten in de zalen.

D. Sieraden zoals ringen, armbanden, kettingen en oorbellen dienen te worden verwijderd vóór elke les. Denk eraan om de dag dat je komt paaldansen geen bodylotion aan te doen.

E. Zorg altijd voor een goede hygiëne ten behoeve van jezelf en je medecursisten. Draag altijd schone (sport)kleding. Zorg dat je voeten proper zijn.

F. In de hangmat vragen we kousen en een t-shirt met mouwen die de oksel bedekken te dragen. Dit voor de hygiëne van de hangmatten.

G. Het is aan te raden een handdoek mee te brengen om op je matje te leggen voor de hygiëne.

H. De matjes dienen aan het einde van de opwarming ontsmet te worden. Hiervoor worden het product en de handdoekjes voorzien.

13.3 Eten, drinken en roken

A. Het is niet toegestaan alcoholische dranken te nuttigen vóór of tijdens de les, workshop of activiteit in Studio noXcuse.

B. Tijdens de lessen is het gebruik van kauwgom of snoepjes niet toegestaan in verband met je veiligheid.

C. Eten en frisdrank zijn niet toegestaan in de zalen.

D. Er geldt in de gehele studio een rookverbod, ook voor de ingang van de studio is roken niet toegestaan.

E. Ben je een roker, hou rekening met je medesporter en lesgevers. We vragen niet te roken vlak voor je de studio binnenkomt.

13.4 Foto- en filmopnamen

A. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in de studio is uitsluitend toegestaan met toestemming van Studio noXcuse. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

B. Voor de veiligheid en privacy van je medesporters vragen we om tijdens de les niet te filmen/ fotograferen. Tussen twee lessen door is er steeds tijd om nog foto’s/ filmpjes/ … te maken. Denk eraan wanneer je beeldmateriaal online zet dit met respect te doen voor je medesporter en diens privacy. Tijdens workshops van gastdocenten kan hier een uitzondering op gemaakt worden, dit moet echter eerst gevraagd worden.

C. Je geeft Studio noXcuse toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen, deelnemers of bezoekers te (laten) maken en te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden. Je kan ter plekke aan de docent of fotograaf kenbaar maken, als je niet gefotografeerd wenst te worden, als je foto’s niet op de website of social mediapagina’s van de studio mogen worden geplaatst en/of niet voor redactionele of promotionele doeleinden mogen worden gebruikt.

D. De in de studio gemaakte foto’s, van de studio ontvangen foto’s en foto’s die op de website of social mediapagina’s van de studio staan, zijn eigendom van de studio. Deze foto’s/ beeldmateriaal mogen niet voor commerciële doeleinden worden aangewend, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is gegeven door de directie.