Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN NOXCUSE

 

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, overeenkomsten, activiteiten, diensten en/of werkzaamheden van Studio noXcuse te Gent, hierna ook te noemen: de studio.

 

Inschrijving, betaling en opzegging

 

 1. Inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

 

 1. Inschrijven voor een les kan online door te mailen naar info@noxcuse.be.

 

 1. Minderjarigen mogen zich niet zonder toestemming van ouder(s) en/of verzorger(s) zelfstandig bij de studio inschrijven. Ouder(s)/verzorger(s), die de overeenkomst voor minderjarigen aangaan, zijn te allen tijde verantwoordelijk voor alle consequenties verbonden aan de inschrijving en algemene voorwaarden.

 

 1. Betaling van het lesgeld en/of het aftekenen van de leskaart dient voor aanvang van de les te geschieden.

 

 1. Indien een cursist om wat voor reden dan ook niet langer les kan volgen, bestaat er geen recht op restitutie van (een gedeelte van) het lesgeld.

 

 1. Lessen kunnen niet overgedragen worden naar een volgend seizoen.

 

 1. Indien een cursist in gebreke blijft het lesgeld, dan wel andere in verband met de activiteiten van de studio verschuldigde bedragen, geheel of gedeeltelijk te betalen, is de studiohouder bevoegd de cursist van verdere lessen uit te sluiten en hem de toegang tot de studio te ontzeggen. Dit laat de verplichting van de cursist om het volledige lesgeld te voldoen, onverlet.

 

 1. Studio noXcuse is bevoegd om personen wegens wangedrag uit de les te verwijderen en blijvend de toegang tot de studio te ontzeggen.

 

 1. Studio noXcuse mag een les annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, (langdurige) ziekte en andere overmacht situaties.

 

 1. Studio noXcuse is bevoegd te allen tijde wijzigingen in de lestijden, tarieven, huisregels en voorwaarden aan te brengen.

 

 

Aansprakelijkheid

 

 1. Studio noXcuse is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen in de studio.

 

 1. Raadpleeg eerst uw huisarts indien uw gezondheid eventueel beperkingen of bijzonderheden met zich meebrengt.

 

 1. Bezoek aan de studio is geheel op eigen risico. Studio noXcuse is in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade of persoonlijk letsel ontstaan tijdens of ten gevolge van een les, open inloop, workshop, activiteit, etc.

 

 1. Schade toegebracht aan de inventaris of het gebouw wordt op de betrokkene verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

 

 1. Door het akkoord gaan met de algemene voorwaarden vrijwaart u de studio, directie en medewerkers voor iedere aansprakelijkheid voor schade welke de betreffende heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in de studio ten gevolge van uw handelen of nalaten.

 

Geldende huisregels

 

 1. Algemeen

 

 • De studio heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen de toegang tot de studio te weigeren of uit te sluiten van deelname aan een les.

 

 • Alle deelnemers en bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf in de studio te houden aan de huisregels van de studio evenals de aanwijzingen, die gegeven worden door de directie en/of de medewerkers op te volgen.

 

 • De lessen beginnen stipt, kom op tijd. We raden aan om 15 minuten op voorhand te komen zodat je de tijd hebt om je om te kleden en andere voorbereidingen te treffen. We hebben een “5 minutes window”, vijf minuten na de starttijd van de les kom je er niet meer in! Dit is een veiligheidsmaatregel, respecteer je docent en medestudenten en kom op tijd.

 

 • U dient rekening te houden met de parkeerkalender van de Eskimofabriek. U kunt parkeren op de parking van de Eskimo met uitzondering van de dagen vermeld in de kalender. Fietsers, parkeer uw fiets op de daarvoor voorziene plaats.

 

 • Het is niet toegestaan introducés en/of bezoekers in de vorm van ‘kijkers’ mee te nemen naar uw les of één van de andere lessen.

 

 1. Kleding, schoenen en hygiëne

 

 • U bent vrij in uw kledingkeuze, zolang u rekening houdt met de fatsoensnormen. Lingerie of ondergoed als sportoutfit is niet toegestaan.

 

 • Schoenen zijn niet toegelaten in de zalen, hetzij binnenschoenen.

 

 • Sieraden zoals ringen, armbanden, kettingen en oorbellen dienen te worden verwijderd vóór elke les.

 

 • Zorg altijd voor een goede hygiëne ten behoeve van uzelf en uw medecursisten. Draag altijd schone (sport)kleding.

 

 1. Eten, drinken & roken

 

 • Het is niet toegestaan alcoholische dranken te nuttigen vóór of tijdens de les, workshop of activiteit in Studio noXcuse.

 

 • Tijdens de lessen is het gebruik van kauwgom of snoepjes niet toegestaan in verband met uw veiligheid.

 

 • Er geldt in de gehele studio een rookverbod.

 

 1. Foto- en filmopnamen

 

 • Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in de studio is uitsluitend toegestaan met toestemming van Studio noXcuse. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

 

 • U geeft Studio noXcuse toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen, cursisten of bezoekers te (laten) maken en te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden. U kunt ter plekke aan de docent of fotograaf kenbaar maken, als u niet gefotografeerd wenst te worden, als uw foto’s niet op de website of social mediapagina’s van de studio mogen worden geplaatst en/of niet voor redactionele of promotionele doeleinden mogen worden gebruikt.

 

 • De in de studio gemaakte foto’s, van de studio ontvangen foto’s en foto’s, die op de website of social mediapagina’s van de studio staan, zijn uitsluitend voor privégebruik bestemd en mogen niet voor commerciële doeleinden worden aangewend. Tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is gegeven door de directie.

 

Overige bepalingen

 

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de lessen uitsluitend bedoeld voor “eigen gebruik” door de cursisten; hier is de tariefstelling op afgestemd.

 

 1. Het is derhalve verboden om hetgeen tijdens de lessen is geleerd op enigerlei wijze commercieel aan te wenden. Bij overtreding van dit verbod is de cursist een vergoeding verschuldigd aan de studio van €850,00 euro per overtreding.